Folkspel

Integritetspolicy - FOLKSPELS PERSONUPPGIFTSHANTERING

Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, org.nr. 802405-2063, Box 313, 431 24 Mölndal (”Folkspel”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och som vi kan komma att hämta in från tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive Dataskyddsförordningen, och arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

1 Cookiesteknik

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor www.folkspel.se, www.bingolotto.se och www.sverigelotten.se (”Hemsidorna”) för att analysera hur våra besökare använder Hemsidorna och våra tjänster. Vi använder resultaten av våra analyser för att optimera användarupplevelsen genom att förbättra innehåll, navigation och struktur samt för att anpassa erbjudanden och reklam på Hemsidorna och andra webbplatser. Läs mer om vår användning av cookies på www.folkspel.se/cookies.

2 Vilka personer som vi behandlar personuppgifter om

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

  1. Besökare på Hemsida – du som besöker någon av Hemsidorna utan att logga in på ett spelkonto. Se närmare om vår behandling av personuppgifter om dig som besöker någon av Hemsidorna i avsnitt 3.
  2. Spelare – du som deltar i något av Folkspels lotterier genom att köpa en fysisk eller digital lott alternativt deltar genom att agera som ställföreträdare för någon som köpt en fysisk eller digital lott. Se närmare om vår behandling av spelares personuppgifter i avsnitt 4.
  3. 3. Prenumerant – du som prenumererar på av Folkspel tillhandahållna lotter. Se närmare om vår behandling av prenumeranters personuppgifter i avsnitt 5.
  4. 4. Spelkontoinnehavare – du som har ett användarkonto på Hemsidorna för att kunna delta i Folkspels digitala lotterier (onlinebingo, digitala bingolotter och/eller digitala skarplotter). Se närmare om vår behandling av spelkontoinnehavares personuppgifter i avsnitt 6.
  5. 5. Potentiell kund – du som ännu inte är kund hos oss men som vi bedömer skulle kunna vara intresserad av Folkspels produkter eller tjänster. Se närmare om vår behandling av potentiella kunders personuppgifter i avsnitt 7.
  6. 6. Tävlingsdeltagare – du som deltar i någon av de tävlingar som vi arrangerar på webben eller i sociala medier. Se närmare information om vår behandling av tävlingsdeltagares personuppgifter i avsnitt 8.

3 Vår behandling av personuppgifter om dig som besöker någon av våra hemsidor

3.1  Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

Underlag för marknadsföring – telefonnummer och e-postadress

3.2 Varför och enligt vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

För marknadsföring

De cookies som vi placerar i din webbläsare innehåller som huvudregel inga personuppgifter, men kan komma att inkludera telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring och våra erbjudanden till dig på Hemsidorna och andra webbplatser. Insamlingen och analysen av dina personuppgifter tillsammans med informationen från våra cookies sker automatiskt och baserat på resultatet av vår analys kommer vi att presentera automatiska annonser, erbjudanden och bonusar som vi tror att du kommer att uppfatta som relevanta. I denna del finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller någon profilering som har rättsliga följder för dig eller som på liknande sätt skulle påverka dig i betydande grad. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

4 Vår behandling av personuppgifter om dig som spelare

4.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

-  Kontaktuppgifter och identifiering – namn, personnummer, adress, telefonnummer,
e-postadress, kopia id-handling, uppgift om ställföreträdare m.m.

Lottuppgifter – lottnummer, vinst, webbkoder m.m.

Produktionsuppgifter – uppgifter om dig i samband med ditt deltagande i TV-programmet Bingolotto

Köp-/transaktionshistorik och betalningsinformation – betalsamtal, bankkonto m.m.

- Underlag för marknadsföring – e-postadress, telefonnummer, transaktionshistorik, marknadsföringsåtgärder, avböjt/blockering för marknadsföring, spärrtid, avslutat spelkonto, urvalskriterier m.m.

Dokumentation och kommunikation m.m. – avböjt/blockering för marknadsföring, spärrtid, avslutat spelkonto, respons vid telefonförsäljning, personuppgifter i
e-postkorrespondens, inspelade telefonsamtal, minnesanteckningar i ärendelogg m.m.

Om vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig, får vi tillgång till dem från kreditupplysningsföretag såsom till exempel Decidas Info AB.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller uppgifter om dig (du blir då en så kallad tredje part) och vi kan därför också komma att behandla sådana personuppgifter om dig. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om sådan behandling.

4.2 Varför och enligt vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

För genomförande av TV-programmet Bingolotto

För dig som medverkar i TV-programmet Bingolotto på plats eller via telefon behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer, ljud- och/eller bildfiler, lottnummer, vinst, ägare av lotten samt ställföreträdare. Personuppgifterna behandlas för att möjliggöra en säker identifiering av dig och aktuell vinstlott, för att kunna boka resa och boende om du ska medverka på plats i TV-programmet, för att förbereda och genomföra sändningen av TV-programmet samt för att kunna registrera vinster och upprätta en dragningslista. Från dig som ska medverka i TV-programmet på plats kommer vi att samla in ytterligare information för att förbereda och underlätta ditt och programledarens samtal under TV-programmet. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och/eller för vårt berättigade intresse att kunna erbjuda en möjlighet att medverka i TV-programmet via ställföreträdare samt för vårt berättigade intresse att kunna möjliggöra och underlätta din medverkan i TV-programmet och för att kunna visa namn och ort på de personer som medverkar i TV-programmet samt därutöver för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter kan vi inte garantera att du ges möjlighet att medverka i TV-programmet.

För att administrera Bingolottovinster

Vi behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, lottnummer, uppgift om vinstval/vinst och värdekod för att verifiera och distribuera Bingolottovinster samt upprätta dragningslista. Om din vinst utgörs av en kontantvinst om minst 50 000 kronor behandlar vi också uppgifter om ditt bankkonto. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse att kunna hålla dig informerad om vår hantering av de eventuella lotter du skickar in till oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss kommer vi inte att ha möjlighet att tillhandahålla några vinster till dig.

För att administrera skraplottsvinster

Vi behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, lottnummer och uppgift om vinst för att verifiera och distribuera skraplottsvinster samt upprätta dragningslista. Om din vinst uppgår till minst 50 000 kronor behandlar vi också uppgifter om ditt bankkonto. Om du ska delta/deltar i Sverigelottens Högvinstspel kommer vi dessutom att behandla uppgift om ägare av lotten, ställföreträdare, en kopia av din id-handling samt ljud- och bildfiler för att säkerställa identifieringen av dig samt dokumentera dragningen av Sverigelottens Högvinstspel. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och/eller för vårt berättigade intresse att kunna erbjuda en möjlighet att delta i Sverigelottens Högvinstspel genom ställföreträdare samt därutöver för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss kommer vi inte att ha möjlighet att tillhandahålla några vinster till dig och avseende Sverigelottens Högvinstspel kan vi inte garantera att du ges möjlighet att medverka om inte nämnda personuppgifter lämnas.

För att genomföra och administrera Extrachansen Bingolotto

Vi behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, lottnummer, kontrollkod och uppgift om vinst för att kontrollera din ålder och identitet, ge dig möjlighet att delta i Extrachansen Bingolotto, kunna genomföra dragningen samt för att upprätta och offentliggöra dragningslista. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss kommer du inte att kunna delta i Extrachansen Bingolotto.

För att genomföra och administrera Sverigelottens Bonuschans

Vi behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, webbkod och uppgift om vinst för att kontrollera din ålder och identitet, ge dig möjlighet att delta i Sverigelottens Bonuschans, kunna genomföra dragningen samt för att kunna upprätta och offentliggöra dragningslista. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss kommer du inte att kunna delta i Sverigelottens Bonuschans.

För att kunna erbjuda en väl fungerande kundtjänst

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter samt sådana ytterligare personuppgifter som du förser oss med i samband med att du hör av dig till oss med en fråga, fundering eller annat kundtjänstärende för att dokumentera och hantera pågående ärenden samt för att kunna följa upp vår ärendehantering och säkerställa att utlovade åtgärder vidtas. Därutöver kan telefonsamtal med vår kundtjänst, och uppgifterna som därmed lämnas, komma att spelas in i utbildnings- och kvalitétssyfte. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla en väl fungerande kundtjänst. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet

För marknadsföring

Vi behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, genomförda marknadsföringsåtgärder, uppgift om att du har avböjt marknadsföring från oss eller att du har avslutat ditt spelkonto, spärrtid, urvalskriterier och transaktionshistorik för att vi ska kunna kontakta dig och marknadsföra våra produkter till dig och för att vi dessförinnan ska kunna kontrollera så att du inte har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Vi kan även komma att på ett automatiskt sätt samla in och analysera kön, ålder, kommun, genomförda marknadsföringsåtgärder och din respons vid sådana åtgärder samt transaktionshistorik (s.k. profilering) för att kunna förbättra och anpassa vår marknadsföring till dig. Baserat på resultatet av vår analys av nämnda uppgifter kommer vi att presentera erbjudanden och bonusar som vi tror att du kommer att uppfatta som relevanta. I denna del finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller någon profilering som har rättsliga följder för dig eller som på liknande sätt skulle påverka dig i betydande grad. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och för vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter till dig samt kunna säkerställa att så inte sker om du avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att upprätthålla spärrlista i syfte att fullgöra Folkspels omsorgsplikt

Vi kan komma att behandla namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress, uppgift om att du har avböjt marknadsföring och/eller har avslutat ditt spelkonto samt spärrtid för att kunna fullgöra Folkspels omsorgsplikt samt säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt för vårt berättigade intresse att kunna säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att uppfylla lotteri-/spellagstiftningen och av tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd

Vi kan komma att behandla de flesta i denna integritetspolicy angivna personuppgifter när så är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt gällande lotteri-/spellagstiftning, av tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd samt om det skulle bedömas som nödvändigt utifrån vårt berättigade intresse att kunna bemöta samt besvara eventuella förfrågningar, påståenden eller förelägganden från tillsynsmyndighet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För bokföring

Samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen behandlas för bokföringsändamål. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

För att kunna bemöta och besvara eventuella förfrågningar, påståenden eller förelägganden från myndigheter

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter när det behövs för att kunna besvara eventuella förfrågningar, påståenden eller förelägganden från myndigheter. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och för vårt berättigade intresse att kunna efterkomma förfrågningar m.m. från myndigheter också när det inte föreligger någon rättslig skyldighet att göra det men när omständigheterna är sådana att det får anses accepterat av gemene man att uppgifterna lämnas ut. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att kunna tillvarata Folkspels intressen vid eventuella rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter när det behövs för att vi ska kunna agera mot otillbörliga ageranden från kund, anställd, samarbetspartner och övriga externa parter samt för att kunna säkerställa tillvaratagandet av våra rättigheter i förhållande till tredje part (dvs. framställa/försvara eventuella krav). Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att kunna genomföra eventuella omstruktureringar

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter om det blir nödvändigt för att vi ska kunna vidta de åtgärder som krävs om hela eller del(ar) av vår verksamhet behöver omorganiseras, expanderas eller avyttras. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna vidta de åtgärder som krävs om hela eller del(ar) av vår verksamhet behöver omorganiseras, expanderas eller avyttras. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Samtycke

Utöver ovanstående kan Folkspel komma att behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke, vilket i så fall kommer att inhämtas från dig separat.

5 Vår behandling av personuppgifter om dig som prenumerant

5.1 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig

Utöver de personuppgifter som anges i punkt 4.1 behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:

Kontaktuppgifter och identifiering – uppgift om förvaltarskap m.m.

Köp-/transaktionshistorik och betalningsinformation – beställda lotter, bank- och kreditkortsinformation (fyra sista siffrorna i kortnummer och utställande bank), transaktions- och fakturahistorik, autogiro, kravinformation m.m.

- Dokumentation och kommunikation m.m. – uppgift om ingående av avtal/uppsägning av avtal, föreningstillhörighet m.m.

Om vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från kreditupplysningsföretag såsom till exempel Decidas Info AB.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller uppgifter om dig (du är då en så kallad tredje part) och vi kan därför också komma att behandla sådana personuppgifter om dig. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om sådan behandling.  

5.2 Varför och enligt vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

Utöver vad som anges i punkt 4.2 behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och administrera prenumeration på lotter

Vi behandlar namn, personnummer, adress, uppgift om förvaltarskap, telefonnummer,
e-postadress, föreningstillhörighet, ljudfil från telefonsamtal, information om ingående av avtal/ uppsägning av avtal, uppgift om beställda lotter (inkl. lottnummer), betalnings- och kravinformation, bank- och kreditkortsinformation (fyra sista siffrorna i kortnummer samt utställande bank), information om autogiro samt historiska fakturor/transaktionshistorik för att säkerställa din identitet samt att du uppfyller kraven för att få prenumerera på Folkspels produkter, kunna visa på att avtal ingåtts/sagts upp, för att kunna tillhandahålla och administrera din prenumeration på lotter samt för att fördela det överskott från Folkspels lotterier som ska gå tillbaka till svenskt föreningsliv. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vi ingår sådant avtal och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter finns det risk att vi inte kommer att kunna ingå ett prenumerationsavtal med dig eller fullgöra våra förpliktelser i prenumerationsavtalet, lag, föreskrift och/eller tillstånd.

För att tillhandahålla och administrera Premiumdragning Bingolotto

Vi behandlar namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och vinst för att ge dig möjlighet att delta i Premiumdragning Bingolotto, för att vi ska kunna genomföra dragningen samt upprätta och offentliggöra dragningslista. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss kommer du inte att kunna delta i Premiumdragning Bingolotto.

För automatiserat beslutsfattande och profilering

För att kunna säkerställa att endast personer som uppfyller villkoren i tillämplig lagstiftning och av ansvarig tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd tillåts medverka i våra lotterier kommer vi på ett automatiskt sätt att samla in och analysera uppgifter om personnummer, adress och eventuellt förvaltarskap (s.k. profilering) för att därefter genom automatiserat beslutsfattande löpande avgöra om du ska ges möjlighet att delta i våra lotterier samt bli eller fortsätta vara prenumerant. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan sådant avtal ingås.

För att upprätthålla spärrlista i syfte att fullgöra Folkspels omsorgsplikt

Vi kan komma att behandla namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress, uppgift om att du har avböjt marknadsföring, avslutat spelkonto och eventuell spärrtid för att fullgöra vår omsorgsplikt samt säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt för vårt berättigade intresse att kunna säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

6  Vår behandling av personuppgifter om dig som spelkoNTOinnehavare

6.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Utöver de personuppgifter som anges i punkt 4.1 behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:

Kontaktuppgifter och identifiering – uppgift om förvaltarskap m.m.

Spelkontouppgifter – registreringssätt, användarnamn, lösenord, IP-nummer, kund-ID, account-ID, uppgift om att Folkspels allmänna villkor har godkänts, spelbegränsningar, spärr/avstängning, avslutat konto m.m.

-  Köp-/transaktionshistorik och betalningsinformation – bank- och kreditkortsinformation (fyra sista siffrorna i kortnummer och utställande bank), konto-/transaktionshistorik, saldo m.m.

-  Dokumentation och kommunikation m.m. – föreningstillhörighet, spärr/avstängning, avslutat spelkonto, uppgifter i fritextfält m.m.

Om vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från kreditupplysningsföretag såsom till exempelvis Decidas Info AB.

6.2 Varför och enligt vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

Utöver vad som anges i punkt 4.2 kan vi komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och administrera spelkonto

Vi behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, föreningstillhörighet, uppgift om förvaltarskap, uppgift om du har registrerat dig via sms, Hemsidorna eller via en samarbetspartner till Folkspel, användarnamn, uppgift om att Folkspels allmänna villkor har godkänts, lösenord, IP-nummer, kund-ID, account-ID, bank- och kreditkortsinformation (fyra sista siffrorna i kortnummer samt utsällande bank), bankkonto, transaktionsnummer, lottnummer, saldo, speltid, spelbegränsningar, konto-/transaktionshistorik, uppgift om spärr/avstängning samt uppgifter i fritextfält (dvs. samtliga till ditt spelkonto hörande och registrerade uppgifter) för säkerställa din identitet, löpande kontrollera att du uppfyller kraven för att inneha spelkonto på Hemsidorna, kunna upprätta och tillhandahålla dig ett spelkonto inkl. löpande information om saldo och kontohistorik, kunna administrera, registrera och genomföra aktiviteter och transaktioner på ditt spelkonto, säkerställa att av dig eller Folkspel satta spelbegränsningar inte överskrids, säkerställa att spelkontot används på ett rätt och riktigt sätt utifrån gällande villkor och lagstiftning, spärra/stänga av spelkonto samt för att kunna fördela det överskott från Folkspels lotterier som ska gå tillbaka till svenskt föreningsliv. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt för vårt berättigade intresse att kontrollera så att det inte förekommer några otillåtna aktiviteter via ditt spelkonto samt för att kunna undersöka samt agera vid eventuella klagomål och anmälningar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla dig ett spelkonto alternativt att vi kommer att behöva spärra/stänga av befintligt spelkonto.

För att kunna agera mot otillbörligt/olagligt användande av spelkonto

Vi kan komma att behandla namn, IP-nummer, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkonto och konto-/transaktionshistorik för att säkerställa fullgod kundkännedom, kunna följa upp transaktioner för att kunna agera mot eventuell penningtvätt samt möjliggöra för oss att utreda och agera mot otillbörligt/olagligt användande av spelkonto på Hemsidorna. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna agera mot otillbörligt/olagligt användande av spelkonto på Hemsidorna. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

7 Vår behandling av personuppgifter om dig som potentiell kund

7.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

-  Kontaktuppgifter och identifiering – namn, personnummer, adress, telefonnummer,
e-postadress m.m.

-  Underlag för marknadsföring – marknadsföringsåtgärder, avböjt/blockering av marknadsföring, spärrtid, urvalskriterier, avslutat spelkonto m.m.

-  Dokumentation och kommunikation m.m. – inspelade telefonsamtal, minnesanteckningar i ärendelogg, avböjt/blockering för marknadsföring, avslutat spelkonto, spärrtid, respons vid telefonförsäljning m.m.

Om vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från kreditupplysningsföretag såsom till exempel Decidas Info AB.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller uppgifter om dig (du är då en så kallad tredje part) och vi kan därför också komma att behandla sådana personuppgifter om dig. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om sådan behandling.

7.2             Varför och enligt vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

För att kunna erbjuda en väl fungerande kundtjänst

Vi behandlar namn, e-postadress, telefonnummer samt sådana ytterligare personuppgifter som du förser oss med i samband med att du hör av dig till oss med en fråga, fundering eller annat kundtjänstärende för att dokumentera och hantera pågående ärenden samt för att kunna följa upp vår ärendehantering och säkerställa att utlovade åtgärder vidtas. Därutöver kan telefonsamtal med vår kundtjänst, och uppgifterna som lämnas därmed, komma att spelas in i utbildnings- och kvalitétssyfte. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla en väl fungerande kundtjänst. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. 

För marknadsföring

Vi behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, genomförda marknadsföringsåtgärder, uppgift om att du har avböjt marknadsföring eller har avslutat ditt spelkonto, spärrtider och urvalskriterier för att vi ska kunna kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra produkter till dig och för att vi dessförinnan ska kunna kontrollera så att du inte har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och för vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra och erbjuda våra produkter till dig samt kunna säkerställa att så inte sker om du har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att upprätthålla spärrlista i syfte att fullgöra Folkspels omsorgsplikt

Vi kan komma att behandla namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress, uppgift om att du har avböjt marknadsföring, avslutat spelkonto och eventuell spärrtid för att fullgöra vår omsorgsplikt samt säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt för vårt berättigade intresse att kunna säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har avböjt eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att uppfylla tillämplig lagstiftning och av tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter när så är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning, av tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd samt om det skulle bedömas som nödvändigt utifrån vårt berättigade intresse att kunna bemöta samt besvara eventuella förfrågningar, påståenden eller förelägganden från ansvarig tillsynsmyndighet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

8 Vår behandling av personuppgifter om dig som tävlingsdeltagare

8.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

- Kontaktuppgifter och identifiering – namn, personnummer, kontaktuppgifter, användarnamn

-  Tävlingsuppgifter – tävlingsbidrag, vinst

-  Ekonomiska uppgifter – vinst, skattetabell, skatteavdrag, bankkonto

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller uppgifter om dig (du är då en så kallad tredje part) och vi kan därför också komma att behandla sådana personuppgifter om dig. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om sådan behandling.

8.2 Varför och enligt vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

För att kunna arrangera och genomföra tävlingar på webben och i sociala medier

Vi behandlar namn, personnummer, kontaktuppgifter, användarnamn, tävlingsbidrag, vinst, skattetabell, skatteavdrag och bankkonto för att kunna arrangera och genomföra tävlingar på webben och i sociala medier, kontrollera att du är minst 18 år, distribuera eventuella vinster samt redovisa och hantera eventuella skatteeffekter. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna arrangera och genomföra tävlingar i marknadsföringssyfte. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om vi inte ges möjlighet att behandla dina personuppgifter kommer du inte att kunna delta i av oss arrangerade tävlingar alternativt kommer vi inte att kunna distribuera eventuella vinster.

För att kunna bemöta och besvara eventuella förfrågningar, påståenden eller förelägganden från myndigheter

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter när så är nödvändigt för att kunna besvara eventuella förfrågningar, påståenden eller förelägganden från myndigheter. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och för vårt berättigade intresse att kunna efterkomma förfrågningar m.m. från myndighet även i de fall där det inte föreligger rättslig skyldighet men där omständigheterna är sådana att det får anses accepterat av gemene man att uppgifterna lämnas ut. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att kunna tillvarata Folkspels intressen vid eventuella rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter när så är nödvändigt för att vi ska kunna agera mot otillbörliga ageranden från kund, anställd, samarbetspartner och övriga externa parter samt därutöver för att kunna säkerställa tillvaratagandet av våra rättigheter i förhållande till tredje part (dvs. framställa/försvara eventuella krav). Den lagliga grunden för vår behandling är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För att kunna genomföra eventuella omstruktureringar

Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter om det blir nödvändigt för att vi ska kunna vidta de åtgärder som krävs om hela eller del(ar) av vår verksamhet behöver omorganiseras, expanderas eller avyttras. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna vidta de åtgärder som krävs om hela eller del(ar) av vår verksamhet behöver omorganiseras, expanderas eller avyttras. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

9 Till vem vi lämnar vidare personuppgifterna och var vi behandlar dem geografiskt

Dina personuppgifter kommer att behandlas av de personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Som exempel på tredje parter till vilka vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter kan nämnas samarbetspartners för distribution av vinster, bank för distribution av vinster och utbetalningar, kreditupplysningsföretag för kontroll av att villkoren för att delta i våra lotterier är uppfyllda, samarbetspartners för tillhandahållande av Folkspels digitala plattformar och lotterier, tv-kanal för sändning av TV-programmet Bingolotto, tillsynsmyndighet för hantering av frågor kopplade till våra lotteritillstånd/spellicenser, myndigheter för att efterkomma förfrågningar, förelägganden eller beslut alternativt när så krävs för att tillvarata Folkspels intressen, advokatbyrå för hantering av juridiska frågor i vår verksamhet, revisionsbyrå för hantering av redovisnings- och revisionsfrågor samt andra ekonomiska frågor kopplade till vår verksamhet, försäkringsgivare för administration och hantering av försäkringar, verksamhetskonsulter för genomförande av specifika uppdrag etc. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för att tillåta en omstrukturering, fusion, förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Folkspels tillgångar.

Folkspel behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Folkspel att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna undanför EU/EES.

10  Hur länge vi behandlar dina personuppgifter för de olika ändamålen

Vi behandlar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan till exempel innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

En stor del av de personuppgifter som vi behandlar enligt denna integritetspolicy är vi skyldiga att behandla för att uppfylla tillämplig lagstiftning och av tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd. Sådana personuppgifter måste sparas åtminstone till dess att slutredovisningen för det lotteri till vilket uppgifterna hör har godkänts av ansvarig tillsynsmyndighet. Många personuppgifter utgör dessutom så kallad räkenskapsinformation enligt bokföringslagen och behöver därför sparas för bokföringsändamål under sju år från utgången av det kalenderår då det räkenskapsår till vilket aktuell transaktion hör avslutades.

Personuppgifter som vi behandlar för att du ska kunna delta i TV-programmet Bingolotto behandlar vi till dess att sändningen är genomförd. Övriga uppgifter som behandlas om dig som deltar i eller ringer in till TV-programmet Bingolotto kommer att behandlas till dess att du som vinnare har tagit emot din vinst.

Personuppgifter som vi behandlar för att kunna tillhandahålla och administrera prenumeration på Folkspels lotter behandlas inledningsvis endast för att kontrollera att du uppfyller kraven och villkoren för att ingå ett prenumerationsavtal. Om vi ingår ett prenumerationsavtal med dig kommer vi därefter att behandla dina personuppgifter så länge som prenumerationsavtalet gäller. Uppgifter som bara behövs för att administrera din order behandlas fram till dess att ordern har betalats och distribuerats.

Personuppgifter som vi behandlar för att tillhandahålla och administrera spelkonto behandlas inledningsvis endast för att kontrollera att du uppfyller kraven och villkoren för att inneha ett spelkonto. Om vi ingår ett avtal om spelkonto med dig kommer vi därefter att behandla dina personuppgifter så länge du har ett spelkonto hos oss. Om ditt spelkonto spärras kommer vi att spara uppgifter om sådan spärr så länge som föreskrivs i gällande lagstiftning och lotteritillstånd eller, om du har önskemål om längre tidsperiod, i enlighet med av dig lämnad instruktion. Därutöver kommer vi att spara uppgifter om att ditt spelkonto spärrats om det är vi som fattat beslut om spärr/avstängning med anledning av misstanke om otillåtet/olagligt användande till dess att vår utredning om otillåtet/olagligt användande av ditt spelkonto avslutats eller så länge som omständigheterna kräver.

Personuppgifter som vi behandlar för att administrera lottvinsterbehandlas fram till dess att du har tagit emot din vinst eller det tillgodohavande som du har vunnit hos någon av våra samarbetspartners upphör att gälla.

Personuppgifter som vi behandlar för att tillhandahålla och administrera Extrachansen Bingolotto eller Bonuschansen Sverigelotten behandlas inledningsvis endast för att registrera ditt deltagande i lotteriet samt för att kontrollera så att du uppfyller kraven och villkoren för att få delta. Därefter behandlas dina personuppgifter fram till dess att dragningen genomförts och om du vinner fram till dess att du har tagit emot din vinst.

Personuppgifter som vi behandlar för att tillhandahålla och administrera Premiumdragning Bingolotto behandlas fram till dess att dragningen genomförts och om du vinner fram till dess att du har tagit emot din vinst.  

Personuppgifter som vi behandlar för att upprätthålla spärrlista i syfte att fullgöra Folkspels omsorgsplikt behandlas så länge som angivna spärrar gäller, dvs. i enlighet med gällande lagstiftning eller, om längre tidsperiod, i enlighet med av dig lämnad instruktion. Alternativt om spärr beslutats av oss, så länge som krävs utifrån de omständigheter som föranlett spärren.

Personuppgifter som vi behandlar för att upprätthålla en väl fungerande kundtjänstbehandlas under en period om ett år från det att det ärende till vilket uppgifterna hör avslutats, med undantag för inspelningar av telefonsamtal som gjorts i utbildnings- och kvalitétssyfte vilka behandlas under en period om två veckor från gjord inspelning.

Hur länge personuppgifter behandlas för marknadsföring beror på om du är en potentiell kund eller om du är eller har varit kund hos oss. Personuppgifter som vi har köpt in behandlas av oss under en period om max tre månader. Om du är kund eller har varit kund hos oss behandlas uppgifterna under hela kundförhållandet samt som längst under en period av tolv månader från det att kundförhållandet har upphört. När det gäller uppgifter om att du har avböjt marknadsföring eller av annan anledning inte ska ta emot marknadsföring från oss kommer vi att spara dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett korrekt, ansvarsfullt och lagenligt sätt.

Personuppgifter som vi behandlar för att kunna arrangera och genomföra tävlingar på webben och i sociala medier behandlas fram till dess att vi har presenterat aktuell vinnare och om du vunnit fram till dess att vinsten utbetalats och gjorda skatteavdrag redovisats.

Hur länge vi behandlar uppgifter för automatiserat beslutsfattande och profilering beror på anledningen till behandlingen. Uppgifter som vi behandlar för att säkerställa att endast personer som uppfyller i Folkspels allmänna villkor, tillämplig lagstiftning, föreskrifter och tillstånd uppställda krav tillåts delta i våra lotterier behandlas löpande under kundförhållandet och uppdateras kontinuerligt. När det gäller behandling för att säkerställa att eventuella spelbegränsningar på ditt spelkonto upprätthålls behandlas uppgifterna så länge som begränsningen gäller eller fram till dess att ditt spelkonto hos oss har avslutas.

Vi behandlar också personuppgifter automatiskt och för profilering men utan att detta innebär beslut med rättsliga följder för dig. Dessa personuppgifter behandlas olika länge beroende på vilka personuppgifter det gäller. Uppgifter om ditt användarbeteende på våra Hemsidor sparas i 30 dagar från det att du besökte den aktuella Hemsidan medan kön, ålder, kommun, uppgifter om genomförda marknadsföringsåtgärder och din respons vid sådana åtgärder samt transaktionshistorik behandlas under hela kundförhållandet samt som längst under en period av tolv månader från det att kundförhållandet har upphört.

Personuppgifter som behandlas för att kunna agera mot otillbörligt/olagligt användande av spelkonto kan komma att behandlas under hela tiden som du har ett spelkonto hos oss eller om en utredning inleds, fram till dess att utredningen har avslutats och/eller eventuell process avgjorts. När det gäller vår skyldighet att upprätthålla en god kundkännedom om dig som har spelkonto hos oss och säkerställa att genomförda transaktioner kan spåras bakåt i tiden och eventuell penningtvätt anmälas, behandlas aktuella personuppgifter under kundförhållandet samt minst fem år och max tio år från det att kundförhållandet har upphört.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för att genomföra omstruktureringar eller för att besvara myndighetsförfrågningar, förelägganden etc. och behandlas då i enlighet med den längsta gallringstid som gäller för övriga ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Samma sak gäller för personuppgifter som behandlas för att kunna tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk, såvida det inte föreligger risk för en eventuell tvist då uppgifterna behandlas fram till dess att de inte längre behövs för att säkerställa våra rättigheter/tvisten har avgjorts.

11 Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i Dataskyddsförordningen.

Information, tillgång, rättelse och radering m.m.

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna din begäran medför. 

Direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta Folkspels Kundservice. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Kommunikation

Eventuell begäran skickar du till Folkspels Kundcenter.

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi att du kontaktar oss så att vi kan hjälpa dig med svar och reda ut eventuella missförstånd. Du kan också ge in ett klagaomål till Datainspektionen (som troligen byter namn till Dataskyddsmyndigheten under år 2018) som är tillsynsmyndighet.

12 Kontaktuppgifter

Vid frågor om denna integritetspolicy eller vid frågor angående Dataskyddsförordningen, vänligen kontakta

Folkspels Kundcenter
Telefonnummer: 0771-440 440
E-postadress: kundcenter@folkspel.se

13 Ändring

Vi har rätt att ensidigt ändra denna integritetspolicy. De eventuella ändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att den justerade integritetspolicyn har gjorts tillgänglig för dig på vår hemsida eller via utskick från oss.